TLMOČNÍČKA / PREKLADATEĽKA

Z / DO FRANCÚZSKEHO JAZYKA

KTO SOM

Som nezávislá tlmočníčka a prekladateľka z / do francúzskeho jazyka. Tejto činnosti sa profesionálne venujem od roku 1995 na základe živnostenského oprávnenia.

 

Cenný základ v osvojení si francúzskeho jazyka mi poskytlo štúdium na stredoškolskej i vysokoškolskej úrovni. Nadstavbu a odbornú zdatnosť mi zas poskytuje pravidelný kontakt s týmto jazykom, priebežná komunikácia pri výkone tlmočníckej praxe a permanentné vzdelávanie. Najviac inklinujem k spolupráci s výrobnou sférou.

 

 

 

Mojimi klientmi sú preto najmä  súkromné spoločnosti (výrobné podniky i firmy poskytujúce služby), ale aj organizácie štátnej správy, organizácie tretieho sektoru, príležitostne i prekladateľské a tlmočnícke agentúry. V posledných rokoch som pracovala prevažne so stálymi klientmi.

 

Ako nezávislá tlmočníčka a prekladateľka poskytujem služby v mieste konania podujatia, resp. v mieste podľa požiadavky klienta v rámci celej SR i v zahraničí. Preto trávim veľa času „v teréne“ sprevádzaním klientov vo firmách – výrobných a spracovateľských prevádzkach, v baliarňach, na poľnohospodárskych farmách, v laboratóriách, v skladoch, v zariadeniach rôzneho zamerania, apod.

 

Zameriavam sa najmä
na tieto odvetvia:

 

•  ekonomika
•  obchod
•  kvalita
•  poľnohospodárstvo
•  potravinársky priemysel
•  strojárstvo
•  technológie
•  životné prostredie
•  ľudské zdroje
•  sociálna problematika

 

Som členka Francúzsko-slovenskej obchodnej komory.

Hodnoty a záväzky:

 

Dôvera je dôležitý predpoklad spolupráce s klientom. Dôvera zaväzuje a preto pri práci využívam svoje znalosti a skúsenosti v jeho prospech s cieľom získať si spokojného klienta.

 

Pri výkone tlmočníckej a prekladateľskej činnosti uznávam a uplatňujem hodnoty čestnosti, spoľahlivosti, zodpovednosti, lojality a diskrétnosti.

 

Rešpektujem zaužívané princípy tejto profesie, najmä odbornosť, profesionalitu a flexibilitu.  Zaväzujem sa zachovať mlčanlivosť o nadobudnutých informáciách, byť nestranná a pracovať v medziach zákona.

 

MENU

SLUŽBY

KONTAKT

Nám. M. Benku 10

811 07  Bratislava

Slovenská republika