TLMOČNÍČKA / PREKLADATEĽKA

Z / DO FRANCÚZSKEHO JAZYKA

Vytvárať pohodu, vedieť načúvať a úprimne

sa smiať sú tie vlastnosti, ktoré v komunikácii otvárajú cestu k porozumeniu.

Beata Sládečková

Francúzština je krásny, šarmantný, bohatý, ale aj náročný jazyk. Ktosi povedal, že francúzštinu sa treba učiť srdcom. Mentalita Francúzov, aj ich kultúra hlas srdca uznáva a využíva, i keď to často na prvý pohľad nemusí byť zjavné.

Porozumenie v akejkoľvek komunikácii znamená pochopiť obsah, správne ho interpretovať a zachytiť vyslaný odkaz. Tlmočník/prekladateľ zohráva v tomto procese úlohu dôležitého sprostredkovateľa.

Kvalita práce tlmočníka sa opiera nielen o výborné ovládanie cudzieho jazyka, ale aj o zvládnutie ústneho i písomného prejavu, o naučenie a zdokonaľovanie techniky tlmočenia praxou a získavaním skúseností.

Je dôležité, aby tlmočník /prekladateľ dobre poznal aj reálie krajín, ktorých jazyky tlmočí a sledoval nielen spoločenské dianie, ale aj situáciu a vývoj v tých odboroch, na ktoré sa špecializuje, aby dobre zvládol a pochopil ich odbornú terminológiu.

Som presvedčená o tom, že kvalitne odvedená práca pri poskytovaní tlmočníckych a prekladateľských služieb vyžaduje maximálnu pozornosť a koncentráciu, presnosť, vytrvalosť, permanentné učenie, serióznu prípravu a úsilie pri každej jednej zákazke, ale aj akúsi vlastnú „pridanú hodnotu“, ktorá je vlastná osobnosti toho-ktorého tlmočníka/prekladateľa.

Ľudia zabudnú, čo ste povedali. Ľudia zabudnú, čo ste urobili, ale nikdy nezabudnú, ako sa vedľa vás cítili.

N. D. Walsh

MENU

SLUŽBY

KONTAKT

Nám. M. Benku 10

811 07  Bratislava

Slovenská republika